Decens Pumps and Media Kft
az ipari szivattyúk forgalmazója

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Decens Pumps and Media Kft.

Utolsó módosítás: 2022. június 8.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Szerződés”) tartalmazzák a Decens Pumps and Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Hámory Imre utca 27/4., cégjegyzékszám: 13-09-144848, adószám: 23169173-2-13, képviseli: Aszódi Ádám ügyvezető, a továbbiakban mint: „Szállító”) és a vele szerződő fél (a továbbiakban: „Megrendelő”) közötti, a Szállító által értékesített ipari szivattyúk, azok alkatrészei és egyéb kiegészítő termékek (a továbbiakban együttesen, mint: „Termék”) megrendelésével (a továbbiakban: „Megrendelés”) és a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos általános szabályokat.

1.2. Jelen ÁSZF a jogokat és kötelezettségeket általános jelleggel szabályozza. Jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérni kizárólag a Felek kifejezett írásbeli megállapodásával lehet. Az eltérő megállapodás csak eseti jelleggel érvényes, az a Felek közötti jogviszonyban semmiképpen sem válik jelen Szerződés részévé.

1.3. Jelen Szerződés alapján a Szállító kizárólag a Termék(ek) határidőben történő leszállítására, illetve Megrendelő részére történő átadására köteles, egyéb szolgáltatás nyújtására nem kötelezhető, arra a Szállító csak kifejezetten erre irányuló, írásbeli kötelezettségvállalása esetén köteles.


2. AJÁNLATKÉRÉS, MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA

2.1. A Megrendelő a Termékek Megrendelésére irányuló szándékát (a továbbiakban: „Ajánlatkérés”) írásban, így különösen e-mail útján jelezheti a Szállító részére. Szóban tett Ajánlatkérés vagy Megrendelés, egyéb megállapodás semmilyen módon nem keletkeztet kötelezettséget a Szállító számára, az csak akkor válhat érvényessé, ha azt a Szállító írásban visszaigazolta.

2.2. Az Ajánlatkérésben a Megrendelő köteles megjelölni a megrendelni kívánt Termék(ek) típusát, darabszámát, valamint a kívánt szállítási határidőket. Ez utóbbival kapcsolatban a Megrendelő jelen Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy az általa megjelölt határidő a Szállítót nem kötelezi.

2.3. Az Ajánlatkérés alapján a Szállító ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) küld a Megrendelő részére, amelyben feltűntetésre kerül a megrendelt Termék(ek) várható vételára, valamint a tervezett szállítási határidők.

2.4. A Szállító Ajánlatának érvényességi ideje az Ajánlatban kerül feltűntetésre. Amennyiben a Megrendelő az Ajánlat érvényességi idején belül nem ad le Megrendelést, úgy a Szállító fenntartja a jogot az Ajánlatban korábban meghatározott feltételek (darabszám, vételár, szállítási határidő stb.) módosítására.

2.5. A Megrendelő az Ajánlatban megjelölt határidőn belül köteles nyilatkozni, hogy azt az abban szereplő feltételekkel elfogadja-e vagy visszautasítja. Amennyiben a Megrendelő az Ajánlatot – akár részben, akár egészben – elfogadja, azzal egyúttal Megrendelést ad le a Szállítónak és egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Ajánlat elfogadásával, illetve Megrendelés leadásával együtt jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja, melyre tekintettel – eltérő megállapodás hiányában – a Felek közötti jogviszonyra jelen Szerződés rendelkezései irányadóak.

2.6. Amennyiben a Megrendelő az Ajánlattal kapcsolatosan annak érvényességi idején túl nyilatkozik, úgy a Szállító az Ajánlatot a 2.4. pont szerint módosíthatja, mely esetben a Megrendelő a módosított Ajánlat szerint adhatja le Megrendelését, az ott meghatározott feltételekkel.

2.7. A Megrendelés leadását követően a Szállító visszaigazolást (a továbbiakban: „Visszaigazolás”) küld a Megrendelő részére, mely tartalmazza a Megrendelésnek a Felek által kölcsönösen elfogadott feltételeit.


3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK

3.1. A jelen ÁSZF alapján főszabály szerint a megrendelt Termékeknek a Szállító telephelyéről vagy egyéb általa megjelölt helyről történő elszállítása a Megrendelő kötelezettsége. Az előbbiekre tekintettel a szállításhoz és berakodáshoz szükséges megfelelő személyzet biztosítása a Megrendelő kötelezettsége. A Szállító nem felelős olyan kárért, amely a Megrendelő általi berakodás és szállítás közben keletkezik.

3.2. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek)et maga nem tudja elszállítani, úgy a szállítással a Szállító harmadik fél szolgáltatót bíz meg, melynek költségeit a 4. pont rendelkezései szerint jogosult a Megrendelőre áthárítani.

3.3. Az átadással, illetve szállítással egyidejűleg a Szállító a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Termék(ek) gyártói dokumentációját.

3.4. A szállítási határidőket az Ajánlat tartalmazza. A Szállító felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a megjelölt szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, azok – mivel a tényleges szállítás olyan körülményektől is függ, amelyre a Szállítónak nincs ráhatása – a Szállító számára nem keletkeztet kötelezettséget, kivéve, ha a Szállító kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a határidő kötelező érvényű.

3.5. A fenti 3.3. pontban írtaktól függetlenül a Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden, a szállítást érintő körülményről, különösen annak késedelméről.

3.6. Amennyiben a Megrendelő a Szállító által megjelölt vagy kifejezetten vállalt teljesítési határidő előtt a Megrendeléstől eláll, úgy köteles megtéríteni az elállással a Szállító oldalán felmerült valamennyi költséget, beleértve a leszállítandó Termék(ek) gyártója által a Szállítóval szemben alkalmazott esetleges kötbért, bánatpénz vagy egyéb, a Megrendelés lemondása miatt felszámított költségeket. Az előbbi díjakról a Szállító lehetőség szerint, legkésőbb a Visszaigazolás megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a Megrendelőt.

3.7. A Megrendelő a szállításból eredő késedelem miatt kizárólag abban az esetben jogosult a Megrendeléstől elállni, amennyiben a Szállító késedelme a 60 napot meghaladja, kivéve, ha bizonyítható, hogy a késedelmet a Szállító saját felróható magatartása okozta, mely esetben a Megrendelő az erről való tudomásszerzést követően azonnali hatállyal jogosult az elállásra.


4. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Termék(ek) vételára az Ajánlatban kerül feltűntetésre. A vételár nem foglalja magában a szállítás költségét.

4.2. A Szállító a Megrendelő részére különös esetben, például a Megrendelés volumenére tekintettel a vételárból kedvezményt biztosíthat, azonban erre semmilyen esetben sem köteles, illetve kötelezhető.

4.3. Amennyiben a Megrendelő a szállítást nem maga intézi, úgy a szállítás díját és egyéb kapcsolódó díjakat (pl. árubiztosítás) a Szállító a Megrendelőre tovább számlázza.

4.4. A Megrendelő a Termék(ek) vételárát az Ajánlatban szereplő ütemezés szerint köteles megfizetni a Szállító részére.

4.5. A Szállító a vételárról – és amennyiben alkalmazandó – a szállítási és egyéb kapcsolódó díjakról számlát (előleg- és/vagy végszámla) állít ki a számviteli és adójogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A 4.3. pontban rögzítettekre is figyelemmel a Megrendelő a fizetendő összegeket a számlában szereplő határidőben köteles a Szállító részére banki átutalás útján megfizetni. A vételár és egyéb díjak akkor és abban az időpontban tekinthetőek megfizetettnek, amikor a Szállító bankszámláján jóváírásra kerültek.

4.6. A Megrendelő a Szállítóval szemben esetlegesen fennálló követelése esetén sem jogosult a vételárat visszatartani, illetve nem jogosult a követelését a Szállító irányába fennálló tartozásába való beszámítás útján rendezni.

4.7. Amennyiben a Szállító a számláját elektronikusan kívánja kiállítani, úgy a Megrendelő jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

4.8. Amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Szállító – a 6.3. pontban írt használati díjon felül – késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke

4.9. Amennyiben a Megrendelő a Szállító által kiállított számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megrendelő köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megrendelő késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megrendelő a Szállítónak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.


5. ÁTVÉTEL, A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

5.1. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában, a kárveszély a leszállított Termék(ek) vonatkozásában a Megrendelőre száll át, amint a Megrendelő a Termék(ek)et a Szállítótól átvette vagy a Megrendelő nevében eljáró szállítmányozónak, fuvarozónak vagy bármely más, a szállításra kijelölt harmadik személynek átadásra került. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek) átvételét alapos ok nélkül megtagadja vagy amennyiben a Felek által megállapodott időben önhibájából nem veszi át, úgy a kárveszély ezen időpontban száll át a Megrendelőre.

5.2. Amennyiben a szállítást a Szállító által megbízott harmadik személy végzi, úgy a kárveszély a Megrendelőnek történő átadással száll át. A Szállító a Termék(ek) szállításának teljes időtartamára, azaz a Megrendelő általi átvételig terjedően teljes körű árubiztosítást köt.

5.3. A Megrendelő az átvételt követően haladéktalanul köteles a leszállított Termék(ek)et megvizsgálni és azok mennyiségi és minőségi átvételi eljárást lebonyolítani. Szemmel látható hiba esetén a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. A Megrendelő bármilyen mennyiségi vagy minőségi kifogását a szállítólevélen köteles jelezni. Amennyiben a Megrendelő a minőségi kifogását az átvételt követően jelzi, úgy őt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba már a szállításkor fennállt.


6. TULAJDONJOG FENNTARTÁS, TILALMAK, HASZNÁLATI DÍJ

6.1. A Szállító a jelen ÁSZF alapján a Megrendelő részére leszállítandó vagy leszállított Termékeken a tulajdonjogát és használat jogát mindaddig fenntartja, amíg a Felek által kölcsönösen jóváhagyott Megrendelésben megjelölt vételár és esetleges egyéb járulékos költségek teljeskörűen megfizetésre nem kerülnek részére.

6.2. A Megrendelő a vételár és esetleges egyéb járulékos költségek teljeskörű megfizetéséig nem jogosult a Termékeket elidegeníteni vagy egyéb módon átruházni, megterhelni vagy biztosítékul felajánlani.

6.3. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségével 14 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a 15. naptól kezdődően köteles a Szállító részére a leszállított Termék(ek) után használati díjat fizetni. A használati díj mértéke megkezdett hetenként a Megrendeléssel kapcsolatosan fizetendő teljes vételár 5%-a. A Megrendelő a használati díjat nem jogosult a vételárba beszámítani.

6.4. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a Szállító jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Szállító az azonnali hatályú felmondás jogával él, úgy a Megrendelő köteles a Termék(ek)et a Szállítónak kifogástalan állapotban visszaszolgáltatni és megtéríteni a Szállítónak valamennyi felmerült kárát és költségét.

6.5. Amennyiben a Megrendelővel szemben felszámolási, csőd- vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás indul az idő alatt, amely időpontban a Termék(ek) vételárát nem rendezte, úgy köteles erről a Szállítót haladéktalanul értesíteni, mely esetben a Szállító jogosult a Szerződéstől elállni, a Megrendelő pedig köteles a Terméke(ke)t haladéktalanul a Szállító részére tisztított, szennyeződésmentes állapotban visszaszolgáltatni.


7. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG

7.1. A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt a Termék(ek)kel kapcsolatosan – tekintettel, hogy azoknak sem gyártója, sem kizárólagos forgalmazója – semmilyen szavatosságot nem vállal. A Megrendelő szavatossági igényét elsősorban a Termék gyártója felé jogosult érvényesíteni.

7.2. A fenti 7.1. pontban írtaktól függetlenül a Szállító kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelő esetleges szavatossági igénye esetén a Megrendelővel együttműködik, illetve segíti a Megrendelőt, hogy szavatossági jogait hatékonyan érvényesíteni tudja, azonban ennek ellenére sem tudja garantálni annak sikerességét.

7.3. A fentiek nem vonatkoznak a Szállító vagy megbízottja általi szállítás közben bekövetkező sérülésekre, illetve hibákra, mely esetben a Szállító az árubiztosítás által nem fedezett mértéken felül, legfeljebb azonban az adott Megrendelés szerinti vételár mértékéig felelős a bekövetkezett károkért.

7.4. A Felek megállapodnak, illetve a Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármilyen a Szállítóval szemben fennálló jelen Szerződésből eredő követelés érvényesítésének határideje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (3) bekezdésével összhangban a követelés esedékessé válásától számított egy (1) év. A Szállítónak a Megrendelővel szemben fennálló követelése a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti általános elévülési határidőn belül évül el.

7.5. A Szállító semmilyen módon nem felelős a Termék(ek) használatából, hasznosításából eredő semmilyen anyagi kárért, személyi sérülésért vagy halálesetért.


8. TITOKTARTÁS

8.1. A Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés ténye, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné a Felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) szellemi alkotás c) a Felek alkalmazottainak, alvállalkozóinak, partnereinek, beszállítóinak adatai, d) a Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk e) a Felek közötti üzleti megbeszélésen elhangzottak, a megbeszélésről készített feljegyzések és bármely egyéb dokumentum f) a Szállító Ajánlata g) a Megrendelés tartalma stb.

8.2. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség, különösen azokra az információkra, amelyről valamelyik Fél bizonyítani tudja, hogy:

a) köztudomású volt vagy jelenleg az, vagy amely nem a szerződő Felek hibájából vált köztudomásúvá;

b) valamelyik Fél függetlenül fejlesztette ki anélkül, hogy a másik Fél bizalmas információját felhasználta volna;

c) egy olyan harmadik személytől jutott az információhoz, aki az információ tekintetében nem állt titoktartási kötelezettség alatt;

d) úgy szerzett az adott információról tudomást, hogy nem vonatkozott rá titoktartási kötelezettség; vagy

e) az információ felfedését valamely, az adott Félre vonatkozó jogi rendelkezés írja elő

8.3. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A Felek rögzítik, hogy titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

8.4. A Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, azokat a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

8.5. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn és teljes mértékben érvényben marad

8.6. Felek megállapodnak, hogy a titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.

8.7. Felek megállapodnak továbbá, hogy a titoktartás nem korlátozza a Feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. Felek megállapodnak, hogy hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

8.8. A Felek jelen Szerződés aláírásával megerősítik továbbá, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, hogy tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A Felek kijelentik továbbá, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

8.9. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogi következményeken túl – egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.


9. KAPCSOLATTARTÁS

9.1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

9.2. A Szállító a kapcsolattartásra az adaszodi@gmail.com e-mail címet jelöli meg. A Szállító a Megrendelővel – amennyiben bármilyen kommunikáció szükségessé válik – elsődlegesen azon az e-mail címen veszi fel a kapcsolatot, amelyről az a megrendelést küldte vagy amelyet a megrendelési folyamat során kapcsolattartásra kifejezetten megjelölt. Amennyiben a Megrendelő az előbbitől eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szállítóval, úgy a Szállító ezen az e-mail címen kommunikál a Megrendelővel, azonban a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szállító – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy képviseleti jogosultságával kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni.

9.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért, illetve egyéb következményekért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.


10. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

10.1. Jelen ÁSZF a közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. A jelen ÁSZF szerinti, a Szállító és a Megrendelő közötti jogviszony az Ajánlat Megrendelő általi elfogadásával jön létre és a Megrendelés teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

10.2. A jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt a Felek közös megegyezéssel bármikor megszűntethetik.

10.3. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony, illetve az annak alapján létrejött Megrendelés megszűnik a természetes személy Fél halálával vagy a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogutód nélküli megszűnésével.

10.4. A Szállító a jelen ÁSZF szerinti jogviszony, illetve a Megrendelés rendes felmondással történő megszűntetésének jogát kizárja.

10.5. A sérelmet szenvedett Fél jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt indokolás mellett, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

10.6. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással teljeskörűen elszámolni.


11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

11.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.

11.3. A Megrendelő a Szállító előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

11.4. Amennyiben a Szállító a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

11.5. A Szállító a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő és a Szállító között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Megrendelő külön tájékoztatására nem kerül sor.

11.6. Felek szavatosságot vállalnak arra, hogy nincs olyan szerződés, megállapodás, hatósági előírás vagy egyéb számukra kötelező rendelkezés, amely a jelen Szerződés megkötésének, illetve teljesítésének akadálya lenne.

11.7. Jelen ÁSZF semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az a Felek között közös vállalkozást, partnerséget vagy kölcsönös ügynökségi kapcsolatot hoz létre. A Felek nem köthetnek és nem kötnek semmilyen szóbeli vagy írásbeli megállapodást a másik Fél nevében, vagy más módon nem kötelezik a másik Felet annak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

11.8. A Szállító jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik. A Szállító az ÁSZF módosításáról köteles a Megrendelőt értesíteni. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítások sohasem visszamenő hatályúak. A módosítás közzétételét követően a Megrendelő bármely újabb Megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit A Szállító hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők az https://www.decens.hu/ weboldalról. A Szállító a jelen ÁSZF hatályos verzióját minden esetben az Ajánlat mellékleteként megküldi a Megrendelő részére.

11.9. Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

11.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szállító felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.


Biatorbágy, 2022. június 8.
Decens Pumps and Media Kft.